Еколого-освітня робота в природному заповіднику «Горгани»

За останні десятиліття екологічні проблеми набувають планетарного масштабу, адже людство починає розуміти відповідальність за наслідки згубного впливу та споживацького відношення до навколишнього природного середовища, в якому якість життя з кожним роком погіршується. Формування сталого розвитку та забезпечення національної екологічної безпеки країни неможливе без відповідного рівня екологічної свідомості та екологічної культури населення.

Екологічне виховання це вже не лише формування відповідних знань і вмінь у взаємодії людини та природи, а й розвиток засобами педагогічних технологій компетентностей особистості, спеціальних знань, ціннісних норм та орієнтацій щодо усвідомлення екологічної цінності природного середовища у його нерозривній єдності з людиною.

 

Головними складовими системи екологічної освіти та виховання є її формальна та неформальна частини, які, володіючи різними формами й методами, мають одну мету: підготовка громадян, здатних визначити, розуміти й оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми регіонів проживання на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, загальнолюдських досвіду й цінностей. Елементи формальної еколого-освітньої та виховної діяльності присутні в навчальних закладах усіх рівнів. Неформальна екологічна освіта – це процес формування екологічної свідомості в межах діяльності різноманітних природоохоронних, науково-дослідних та культурних закладів та організацій.

Важливе місце в розвитку неформальної екологічної освіти займає  еколого-просвітницька діяльність установ природно-заповідного фонду, зокрема природного заповідника «Горгани».  Вона спрямована на формування екологічного мислення, розуміння гостроти екологічних проблем, глибини взаємозв`язків природи та людського суспільства. Особлива роль при цьому відводиться краєзнавчому принципу екологічної освіти.

Проведення еколого-просвітницьких заходів на базі природного заповідника «Горгани» дозволяє надзвичайно ефективно впливати на світогляд людей, використовуючи інформаційний та емоційний вплив. Сектор еколого-освітньої роботи залучає населення різних вікових груп до Міжнародних та Всеукраїнських акцій, в рамках яких проводяться конкурси малюнків та фотографій, посадка дерев, тренінги, інсценізації, круглі столи, толоки, брейн-ринги, анкетування, бесіди, майстер-класи тощо. Природний заповідник «Горгани» є організатором різноманітних екологічних акцій, челенджів, вікторин.  Екскурсії – це активна форма навчання та виховання підростаючого покоління, яка є засобом осмислення теоретичних знань та чинником спонукання до спостереження і охорони природи, розумного природокористування. Екскурсії в природному заповіднику «Горгани» проводяться по спеціально прокладених науково-пізнавальних  стежках.

Інформування та налагодження зв’язків з громадськістю є одним із важливих завдань сектору еколого-освітньої роботи. Налагоджена співпраця з місцевими, районними та обласними ЗМІ. Успіх цієї форми еколого-просвітницької роботи залежить від періодичності поданої інформації та налагодженого зворотнього зв’язоку з аудиторією шляхом проведення різних заходів, конкурсів, опитувань. Поширенню екологічних знань сприяє видавнича діяльність заповідника, яка включає випуск та розповсюдження буклетів, листівок; створення відеофільмів природоохоронного спрямування.

На ХІV Генеральній асамблеї Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів у Бразилії (1992 р.) наголошувалось, що знання про природу повинні широко популяризуватись за допомогою всіх можливих засобів і заходів, особливо через природоохоронне виховання. Ми повинні поважати права природи, захищати її від зазіхань надмірних «любителів», сприяти більш повному її розквіту.

                     

 Христина Драгун

       завідувачка сектору еколого-освітньої  роботи

          природного заповідника «Горгани»